top of page

Beschermingsbewind en mentorschap

 

Wat is beschermingsbewind?

 

Wanneer iemand tengevolge van een handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat is zijn of haar financiële zaken te beheren zijn er de volgende mogelijkheden. Een familielid of andere naaste neemt het beheer van de financiën over of het wordt uitbesteed aan een professionele bewindvoerder. 

 

Beschermingsbewind dient aangevraagd te worden bij de Kantonrechtbank. U kunt zelf beschermingsbewind aanvragen. Bewindvoering ’t Gooi kan u daarbij helpen.

Bij de instelling van het beschermingsbewind komen de financiële zaken voor bepaalde of onbepaalde tijd onder beheer van de bewindvoerder. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan. 

 

Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter. Via een periodieke verantwoording en regelmatig persoonlijk contact bent u altijd op de hoogte van de stand van zaken. 

 

Mentorschap

 

Als iemand naast zijn financiële zaken ook geen goede beslissingen kan nemen over persoonlijke zaken, kan Bewindvoering ’t Gooi naast bewindvoerder ook als mentor worden aangesteld. Een mentor neemt zelfstandig (indien mogelijk in overleg met de client en belanghebbenden) beslissingen aangaande verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en gaat daarbij uit van de levensovertuiging en culturele achtergrond van  de client.

bottom of page